Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP – EN LEVERINGSVOORWAARDEN RUITERSPORT-EN DIERENSPECIAALZAAK
NAALDEN


Gevestigd te Rucphen handelsregister Breda onder nummer 20007981


ARTIKEL 1 : TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en
verkoop, en in dat kader te verrichten diensten, waaronder het geven van adviezen. In dezevoorwaarden wordt
onder koper verstaan de opdrachtgever tot het verrichten van diensten. Tussen ons en koper staat vast dat indien
eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden werd gecontracteerd zij ook op toekomstige
transacties onverkort van toepassing zijn.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk
anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt,
dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van ons en koper strijdig zijn de bepalingen van ons in de
algemene voorwaarden te prevaleren.
3. Indien een of meerdere bepalingen in onze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 2 : TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Wij hebben het recht om een vrijblijvende aanbieding nog
tot en met de derde werkdag na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Prijzen die worden genoemd in
prijscouranten, brochures en advertenties binden ons niet. Dat is wel het geval indien wij in een tot koper gerichte
aanbieding prijzen noemen doch in dat geval uitsluitend voor de uit de aanbieding blijkende termijn, respectievelijk tot
ten hoogste 30 dagen na deze datum van de aanbieding, onverminderd het recht op evidente fouten te corrigeren.
Een order van koper, waaronder die welke bij een van onze vertegenwoordigers wordt geplaatst, zonder dat daaraan
een daarop toegespitste aanbieding is voorafgegaan, word aangemaakt als te zijn tot stand gekomen naar aanleiding
van een vrijblijvende aanbieding. Onze facturen zijn tevens een orderbevestiging. Reclames over facturen
dienen binnen 3 werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij ons worden ingediend, bij gebreke waarvan de factuur
wordt geacht te zijn goedgekeurd.
2. Wij mogen prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering
prijswijzigingen van meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen,
grondstoffen, belastingen, halffabrikaten of verpakkingmateriaal.

ARTIKEL 3 : LEVERING
1. De koper is jegens ons verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. de aangeboden
prestatie zodra deze aan hem word afgeleverd, c.q. aangeboden.
2. Overeenkomsten termijnen van leveringen zijn nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is
overeengekomen. Bij niet tijdige inlevering dienen wij daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij ons
een in overleg met ons te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.
3. De overeengekomen leveringstermijn kan door ons, zonder dat wij schadeplichtig worden, door een schriftelijke
mededeling met ten hoogste vier weken worden verlengd. Koper heeft evenwel het recht om aan ons gemotiveerd
mede te delen dat niet levering binnen de door ons genoemde termijn voor hem uiterst nadelig is. Alsdan zullen wij al
het mogelijke doen om alsnog binnen de opgegeven termijn te leveren.
4. wij hebben het recht om de te leveren zaken in delen te leveren binnen de overeengekomen c.q. binnen vermelde
verlengde termijn. Wij zijn gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te facturen;
5. Tussen koper en ons overeengekomen leverbedingen worden, indien een definitie daarvan in de laatste publicatie
door de internationale kamer van koophandel van de incoterms in opgenomen, deze bedingen overeenkomstig die
definitie uitgelegd. In afwijking daarvan geldt dat de zaken steeds reizen voor rekening en risico van de koper. Een en
ander lijdt uitzondering indien wij uitdrukkelijk levering franco adres koper zijn overeengekomen. In dat geval zijn de
zaken voor ons risico tot het moment van aanlevering op het adres koper. In dat geval geschiedt niettemin het lossen
van de zaak voor risico van de koper. Voor zijn risico is steeds de schade die wordt veroorzaakt door of ontstaan uit
molest;
6. Verkoper behoudt zicht het recht voor om voor orders met een orderwaarde kleiner dan €200 aanvullende
vrachtkosten te berekenen.

ARTIKEL 4 : AFROEPCONTRACTEN EB CONTRACTEN ZONDER LEVERINGSTERMIJN
1. hetgeen in deze voorwaarden met betrekking tot leveringen is bepaald geldt tevens voor iedere levering in het
kader van een afroepcontract. Indien koper om jet lader een afroepcontract niet binnen een overeengekomen termijn
afroept dan hebben wij het recht om na vruchteloze ingebrekestelling alle nog te leveren zaken –al dan niet onder het
eisen van een contante betaling- aan te bieden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en
schadevergoeding in rekening te brengen. In het geval van verzuim met betrekking tot de betaling van een levering,
hebben wij het recht om komende levering op te schorten of tot het buitenrechtelijke ontbinding van de overeenkomst
over te gaan. Indien geen termijn van levering is bepaald dan geldt een termijn van één maand na het sluiten van de
overeenkomst, tenzij deze termijn niet verenigbaar is met de ons ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
bekende afneembehoeften van de koper, in welk geval een met die behoefte overeenstemmende termijn van
toepassing is.

ARTIKEL 5 : ZEKERHEID
1. Indien wij voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst duidelijke aanwijzingen verkrijgen omtrent zodanig
verminderde kredietwaardigheid van koper dat wij redelijkerwijze aan een volledige nakoming van de verplichtingen
van de koper mogen twijfelen, hebben wij het recht om van hem te eisen dat hij (extra) zekerheid naar onze keuze
stelt en/of van hem contante betaling te eisen voor komende leveringen. Indien een loper ondanks ingebrekestelling
aan ons verlangen niet voldoet, dan morgen wijde overeenkomst ontbinden of de nakoming van onze verplichtingen
opschorten totdat integrale betaling is gevolgd en/of al hetgeen koper aan ons verschuldigd is in een keer opeisen

ARTIKEL 6 : EIGENDOMVOORBEHOUD
1. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de door ons uitgeleverde of nog uit te
leveren zaken gaat eerst op koper over zodra al onze vorderingen –ook die wegens enig tekort schieten door koperuit
hoofde van bestaande of toekomstige koopovereenkomsten verrichte of te verrichten werkzaamheden, integraal 
zijn betaald. De voorbehouden eigendom gaat niet op koper over indien wij afstand doen van enige vordering op
hem. Hij machtigt ons onherroepelijk om indien een derde de zaken voor hem houdt, aan die derde mede te delen
dat hij die zaken voortaan voor ons moet houden, en, indien wij dat wensen, dat hij deze aan ons moet afgeven.
Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken niet in pand geven of die zaken op andere wijze laten
strekken tot zekerheid voor de betaling van andere vorderingen dan die van ons.

ARTIKEL 7 : BETALING
1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum op een
door ons aangegeven wijze en plaats. Koper kan geen beroep doen op verrekening of opschorting. Indien wij aan
koper een gespecificeerde opgave toezenden en hetgeen hij aan ons verschuldigd is c.q. hetgeen wij aan hem
verschuldigd zijn dan dient die opgave tevens als verrekeningverklaring. Zodra de betaaltermijn is verstreken raakt de
koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het
openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1 procent (1%) per maand tot de dag der voldoening. Telkens na
afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar
verschuldigde rente, Geschillen met betrekking tot de levering laten steeds de betalingsverplichting van de koper
onverlet;
2. Indien loper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten
ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De incassokosten worden berekend
overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt
geadviseerd, met een minimum van 250,00. Indien wij hogere kosten hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde
van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de
vorderingen van ons op koper onmiddellijk opeisbaar.
4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,vervolgens in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de oplopende
rente.

ARTIKEL 8 : OVERMACHT
1. Overmacht aan onze zijde heeft tot gevolg dat wij –dit naar onze keuze- onze contractuele verplichtingen niet
behoeven na te komen en de overeenkomst voor het gedeelte dat niet is uitgevoerd kunnen ontbinden of de
nakoming daarvan kunnen opschorten, zonder dat wij verplicht zijn schadevergoeding aan koper te betalen. Als
overmacht worden ondermeer beschouwd staking en/of ziekte van onze werknemers, een tekortkoming en/of
overmacht aan de zijde van onze leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken,
stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en/of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige
overheid,brand en andere ongevallen in ons bedrijf, een en ander voorzover als gevolg van de omstandigheden
(verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd. Wij verplichten ons om
zodra een of meer van genoemde omstandigheden zich voordoen koper daarvan op de hoogte te stellen en hem
mede te delen hoe lang die situatie naar verwachting zal voortduren en welke consequentie wij daaraan binden.

ARTIKEL 9 : AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien door ons geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van ons jegens koper beperkt tot hetgeen
in deze voorwaarden is geregeld;
2. Indien wij aansprakelijk zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van
de door onze assuradeur te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van
de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of onze ondergeschikten.

ARTIKEL 10 : KEURING EN RECLAME
1. De afgeleverde zaken dienen door koper terstond na inontvangstneming in ieder geval het geleverde te
controleren op hoeveelheid en op de staat van de verpakking, indien koper wat dit betreft wil reclameren dient hij ons
onverwijld, bij voorkeur per mail, ons op de hoogte te stellen. Koper dient ons in de gelegenheid te stellen de klacht te
(doen) onderzoeken.
2. Voort dient koper binnen drie werkdagen na aflevering van de zaak te onderzoeken of het geleverde overeenstemt
met de overeenkomst en zo nodig binnen deze termijn de geconstateerde gebreken schriftelijk aan ons te melden.
3. Indien het gaat om afwijkingen die in geen geval binnen de twee vorige leden genoemde termijnen konden worden
ontdekt, dient de koper binnen 3 werkdagen nadat hij deze gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen
ontdekken, althans binnen 3 maanden na levering. Bij ons reclameren.
4. Reclames die worden gedaan na de in dit artikel genoemde termijnen en/of de in het vorige artikel genoemde
termijn van 3 maanden na datum aflevering, hoeven wij niet in behandeling te nemen. Koper heeft in dat geval geen
enkele vordering op ons.
5. indien wij een dergelijke reclame toch in behandeling nemen dan dienen onze inspanningen, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid.
6. Is aan koper een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak
daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal
overeenstemmen. Afwijkingen in kleur kunnen nummer aanleiding geven tot enige reclame.
7. Ook indien tijdig word gereclameerd. Blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst
koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming
van ons op de wijze zoals door ons aangegeven.
8. Indien blijkt dat enige reclame ten onrechte is geuit en wij in het kader daarvan werkzaamheden hebben verricht
c.q. zaken hebben geleverd, hebben wij het recht om de hieraan verbonden kosten aan koper tegen normaal bij ons
geldende prijzen in rekening te brengen.

ARTIKEL 11 : ADVIEZEN
1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de door ons te geven adviezen, dan hetgeen in het artikel
“aansprakelijkheid” is bepaald. Adviezen word geheel vrijblijvend en kosteloos gegeven.
ARTIKEL 12 : OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Wij zijn bevoegd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover
de tekortkoming dit rechtvaardigt.
- Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzicht is zekerheid te stellen voor voldoening van zijn verplichtingen uit
de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot
opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maarstaven van redelijkheid en billijkheid niet
langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ons op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien
wij de nakoming van de verplichtingen opschort, behouden wij de aanspraken uit de wet en overeenkomst;

ARTIKEL 13 : ANNULERING
1. Indien koper, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de
orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van ons op volledige
schadevergoeding inclusief gederfde winst.
2. Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

ARTIKEL 14 : INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
1. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde behouden wij de rechten en bevoegdheden voor die
wij toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectueel eigendomsrecht;
2. Alle door ons verstrekte stukken, reclamefolders, documentatie, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen,
tekeningen, software enz.., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper en mogen niet door hem
zonder voorafgaande toestemming van ons worden verveelvoudigd, verkocht, verhuurd, openbaar gemaakt, of ter
kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
ARTIKEL 15 : TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. de rechterin de vestigingsplaats van ons is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin
hebben wij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op elke overeenkomst tussen koper en ons is Nederland recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten.